W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Rejonowy
w Żninie
 http://www.bip.gov.pl/

Organizacja jednostki

Sąd Rejonowy w Żninie dzieli się na wydziały:


1. Cywilny - W wydziale cywilnym prowadzi się repertoria:

"Nc" - dla spraw cywilnych podlegających rozpoznaniu w postępowaniu nakazowym i upominawczym, a także podlegających rozpoznaniu w europejskim postępowaniu nakazowym,

"C" -  dla pozostałych spraw cywilnych podlegających rozpoznaniu w procesie, wszczętych na skutek pozwu lub skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego, a także podlegających rozpoznaniu w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń,
dla spraw cywilnych podlegających rozpoznaniu w procesie w postępowaniu uproszczonym, dla których nie jest właściwy tryb nakazowy lub upominawczy,

"Ns" -  dla spraw cywilnych podlegających rozpoznaniu w postępowaniu nieprocesowym oraz spraw przekazanych przez notariusza lub sąd inny niż sąd spadku, dotyczących oświadczeń o prostym przyjęciu spadku lub z dobrodziejstwem inwentarza albo o odrzuceniu spadku,

"Co"- dla innych spraw cywilnych, w szczególności: o odtworzenie akt, o wyłączenie sędziego, jeżeli wniosek został przekazany z innego wydziału lub sądu, o zwolnienie od kosztów sądowych (także w postępowaniu wieczysto-księgowym), podlegających rozpoznaniu w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym, w tym wniosków dotyczących Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego, ze skargi na czynności komornika, rejestracji protokołów i wniosków przeznaczonych dla innych sądów lub dla sądu właściwego, lecz zgłoszonych przed wytoczeniem powództwa, wniosków o wyjawienie majątku, o nadanie klauzuli wykonalności oraz wniosków stron o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem w sprawach, w których zawarta została umowa o mediację.


Cps”- dla spraw cywilnej pomocy sądowej

"Med"
- do ewidencji protokołów mediacji w sprawach, w których sąd skierował strony do mediacji oraz w sprawach, w których mediacja była prowadzona na podstawie umowy.

"WSC" dla spraw, w których wniesiona została skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia (art. 4241 § 2 k.p.c.),

,

2. KarnyW wydziale karnym prowadzi się repertoria:

- K - dla spraw, w których do sądu rejonowego wniesiono akt oskarżenia lub pismo zastępujące akt oskarżenia, dla spraw w przedmiocie wydania wyroku łącznego, wniosków prokuratorskich o umorzenie postępowania wobec stwierdzenia niepoczytalności u podejrzanego, wniosków o warunkowe umorzenie postępowania karnego oraz spraw dotyczących odpowiedzialności podmiotu zbiorowego na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 roku o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
- dla spraw o przestępstwa i wykroczenia skarbowe, w których wniesiono do sądu akt oskarżenia lub pismo zastępujące akt oskarżenia (np. wniosek o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności).

-W   –  o wykroczenia z wniosku o ukaranie, w tym również wniosku o ukaranie bez przeprowadzania
       rozprawy - niezwłocznie po ich wpływie do sądu -wniosek rozpoznawany w postępowaniu
       przyspieszonym;

 

- wykaz "Ko" dla pism i wniosków w sprawach karnych i o wykroczenia oraz w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe, niepodlegające wpisowi do innych urządzeń ewidencyjnych, takie jak:

1) o udzielenie pomocy sądowej,

2) o wznowienie postępowania,

3) o unieważnienie orzeczeń wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego,

4) o odtworzenie akt,

5) prośby o ułaskawienie,

6) o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, ukaranie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie,

7) o wyłączenie sędziego, jeżeli wniosek przekazano z innego sądu lub wydziału,

8) o wydanie listu żelaznego w sprawach rozpoznawanych przed sądem rejonowym,

9) z ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (art. 104 ust. 2),

10) o przekazanie sprawy do rozpoznania innemu sądowi (z wyłączeniem art. 35 k.p.k.),

11) o przekazanie w trybie art. 11a ustawy - Przepisy wprowadzające k.p.k.,

12) wnioski o uchylenie mandatu,

13) pisma i czynności dotyczące zatrzymanych praw jazdy,

14) zażalenia na zatrzymanie (art. 47 k.p.w.),

15) o zamianę kary grzywny na pracę społecznie użyteczną,

16) wnioski o zabezpieczenie zajętego przedmiotu (art. 48 k.p.w.) oraz wnioski i czynności dotyczące postępowania wykonawczego w sprawach karnych, w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe oraz w sprawach o wykroczenia kończące się wydaniem postanowienia; każdą czynność rejestruje się pod odrębnym numerem porządkowym,

17) (129) wnioski o zatarcie skazania.

 

-wykaz "Kp" dla spraw z zakresu szeroko rozumianego nadzoru sprawowanego przez sąd nad postępowaniem przygotowawczym w sprawach karnych, w szczególności dotyczące:

1) zastosowania i przedłużenia tymczasowego aresztowania w toku śledztwa lub dochodzenia - (art. 250 k.p.k. i art. 263 k.p.k.);

2) zastosowania aresztowania jako kary porządkowej w toku postępowania przygotowawczego (do 30 dni) na wniosek prokuratora wobec osób uporczywie uchylających się od złożenia zeznania, wykonania czynności biegłego, tłumacza oraz wydania przedmiotów - (art. 287 § 2 k.p.k. i art. 290 k.p.k.);

3) zażaleń na zatrzymanie osoby - (art. 246 k.p.k.);

4) zażaleń na odmowę wszczęcia dochodzenia lub śledztwa oraz na umorzenie postępowania przygotowawczego, gdy prokurator nadrzędny nie przychylił się do zażalenia - (art. 306 §§ 1 i 2 k.p.k.);

5) wniosków prokuratora o skierowanie podejrzanego na badanie psychiatryczne połączone z obserwacją psychiatryczną w zakładzie zamkniętym oraz o przedłużenie tej obserwacji - (art. 203 k.p.k.);

6) zażaleń na postanowienia prokuratora w przedmiocie zastosowania innych niż tymczasowe aresztowanie środków zapobiegawczych - (art. 252 § 2 k.p.k.) oraz na postanowienia dotyczące zabezpieczenia majątkowego na mieniu oskarżonego - (art. 293 § 2 k.p.k.);

7) zażaleń oskarżonego na postanowienie prokuratora w sprawie zachowania w tajemnicy danych osobowych świadka - (art. 184 § 5 k.p.k.);

8) zarządzenia - na wniosek prokuratora - kontroli i utrwalenia treści rozmów telefonicznych - (art. 237 § 1 k.p.k.) oraz zatwierdzenia postanowień prokuratora w tym przedmiocie wydanych w sytuacjach niecierpiących zwłoki - (art. 237 § 2 k.p.k.), a także rozpoznawania zażaleń na postanowienia prokuratora w zakresie kontroli i utrwalenia tych rozmów - (art. 240 k.p.k.);

9) wniosków prokuratora dotyczących orzeczenia o przepadku przedmiotu poręczenia majątkowego - (art. 270 § 1 k.p.k.);

10) wniosków prokuratora o orzeczenie przepadku przedmiotów tytułem środka zabezpieczającego - po prawomocnym umorzeniu dochodzenia lub śledztwa - (art. 323 § 3 k.p.k.);

11) przesłuchania - na żądanie strony, prokuratora lub innego organu prowadzącego postępowanie - świadka w sytuacji, gdy zachodzi obawa niemożności przesłuchania go na rozprawie - (art. 316 § 3 k.p.k.);

12) wniosków prokuratora o udzielenie informacji stanowiących tajemnicę bankową (art. 106b ustawy Prawo bankowe);

13) wniosków prokuratora i podejrzanego o wyznaczenie obrońcy z urzędu oraz wniosków stron i innych osób uprawnionych o wyznaczenie pełnomocnika z urzędu (art. 78 § 1 k.p.k., art. 88 § 1 k.p.k.);

14) postanowień prokuratora o objęciu ochroną lub pomocą osób (art. 17 ust. 1 i 2 ustawy o świadku koronnym);

15) wniosków prokuratora o przesłuchanie osoby poniżej 15 lat w trybie art. 185a k.p.k.;

16) wniosków prokuratora o wydanie listu żelaznego;

17) nadania klauzuli wykonalności na postanowieniu prokuratora o zabezpieczeniu majątkowym.

 

-wykaz "MED" dla spraw, które sąd postanowił skierować do postępowania mediacyjnego (art. 339 § 4 k.p.k. i art. 489 § 2 k.p.k.).3. Rodzinny i nieletnich ( sąd rodzinny ) - W wydziale rodzinnym i nieletnich (w sądzie rodzinnym) prowadzi się następujące urządzenia ewidencyjne:

1) w sprawach nieletnich:

– repertorium "Npw" dla spraw nieletnich, w których zachodzi podejrzenie popełnienia czynu karalnego lub demoralizacji,

– repertorium "Now" dla spraw nieletnich podlegających rozpoznaniu w postępowaniu opiekuńczo-wychowawczym,

– repertorium "Nk" dla spraw nieletnich podlegających rozpoznaniu w postępowaniu poprawczym,

– wykaz "Nw" dla spraw nieletnich, wobec których zostały prawomocnie orzeczone środki poprawcze lub wychowawcze, z wyjątkiem tych, które ze swej istoty nie podlegają dalszemu wykonaniu (np. "upomnienie"),

– wykaz "MED" dla ewidencji spraw przekazanych do mediacji (art. 3a § 1 u.p.n.),

– wykaz "Nsch" dla ewidencji nieletnich umieszczonych w schronisku dla nieletnich, pozostających do dyspozycji sądu w sprawach rozpoznawanych przez ten sąd,

– kontrolkę "Zr" dla ewidencjonowania czynności związanych z nałożeniem przez sąd zobowiązań w stosunku do rodziców lub opiekuna nieletniego (art. 7 i 8 u.p.n.),

– kalendarze terminowe dla bieżącej kontroli czynności wskazanych w zarządzeniach sędziów w sprawach nieletnich;

2) dla spraw opiekuńczych małoletnich:

– repertorium "Nsm" dla spraw dotyczących małoletnich, które podlegają rozpoznaniu przez sąd rodzinny w trybie postępowania nieprocesowego,

– wykaz "Opm" dla spraw małoletnich objętych na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu opieką, kuratelą lub nadzorem wynikającym z ograniczenia władzy rodzicielskiej,

– kalendarze terminowe dla bieżącej kontroli czynności wskazanych w zarządzeniach sędziów w sprawach opiekuńczych małoletnich;

3) dla spraw nieletnich i opiekuńczych małoletnich:

– wykaz "Nmo" dla wszystkich pism w sprawach nieletnich i małoletnich, niepodlegających wpisowi do repertoriów ani do innych urządzeń ewidencyjnych, a rozpoznawanych przez sąd rodzinny lub sędziego rodzinnego, w tym również zawiadomień policji z zatrzymań nieletnich;

4) dla spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego dotyczących osób pełnoletnich oraz dla spraw dotyczących leczenia osób uzależnionych od alkoholu:

– repertorium "RNc" dla spraw podlegających rozpoznaniu w europejskim postępowaniu nakazowym przepis § 104 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio,

– repertorium "RC" dla wszczętych przed sądem rodzinnym spraw cywilnych rozpoznawanych w trybie postępowania procesowego,

– - repertorium "RNs" dla spraw podlegających rozpoznaniu przez sąd rodzinny w postępowaniu nieprocesowym, w tym również dotyczących poddania obowiązkowi leczenia osób uzależnionych od alkoholu,

– repertorium "RCo" dla innych spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, a w szczególności: o odtworzenie akt, o wyłączenie sędziego, jeżeli wniosek został przekazany z innego wydziału lub sądu, spraw podlegających rozpoznaniu w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym, rejestracji protokołów i wniosków przeznaczonych dla innych sądów bądź sądu właściwego, lecz zgłoszonych przed wytoczeniem powództwa, wniosków o wydanie zaświadczeń w sprawach małżeńskich i odpowiedzialności rodzicielskiej na podstawie przepisów RWE,

– wykaz "Op" dla spraw opiekuńczych osób pełnoletnich poddanych opiece lub kurateli oraz spraw, w których ustanowiono doradcę tymczasowego,

– wykaz "Alk" dla spraw osób uzależnionych od alkoholu i poddanie ich obowiązkowi leczenia na mocy orzeczenia sądu.

5) dla spraw i czynności dotyczących niektórych kwestii związanych z postępowaniem we wszystkich rodzajach spraw rozpoznawanych przez sąd rodzinny:

– wykaz "RCps" dla spraw pomocy sądowej z zakresu postępowania w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz sprawach nieletnich, z wyjątkiem czynności związanych z wykonaniem orzeczeń,

– wykaz "WSC" dla spraw, w których wniesiona została skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia (art. 4241 § 2 k.p.c.),4. Ksiąg wieczystych - W wydziale ksiąg wieczystych prowadzi się następujące księgi biurowe i inne urządzenia ewidencyjne:

1) repertorium ksiąg wieczystych ("Rep. Kw");

2) repertorium zbioru dokumentów ("Rep. Zd");

3) repertorium archiwum ("Rep. Ar");

4) dziennik ksiąg wieczystych ("Dz. Kw");

5) dziennik zbioru dokumentów ("Dz. Zd");

6) dziennik odpisów ("Dz. Odp");

7) dziennik korespondencji ogólnej;

8) kartotekę "spis właścicieli nieruchomości";

9) kartotekę "spis uprawnionych do własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego i prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej";

W wydziale ksiąg wieczystych prowadzi się w systemie informatycznym następujące urządzenia ewidencyjne :

1) repertorium ksiąg wieczystych ("Rep. Kw");

2) dziennik ksiąg wieczystych ("Dz. Kw");

3) dziennik odpisów ("Dz. Odp");

4) dziennik korespondencji ogólnej ("Dz. Ko").

5) repertorium zbioru dokumentów ("Rep. Zd")

6) dziennik zbioru dokumentów ("Dz. Zd")

7) repertorium archiwum ("Rep. Ar").

Repertorium "Kw" zawiera następujące dane:

1) numer księgi wieczystej;

2) chwilę zapisania księgi;

3) chwilę zamknięcia księgi wieczystej;

4) datę przejęcia księgi wieczystej z innego sądu;

5) datę przekazania księgi wieczystej do innego sądu;

6) poprzedni numer księgi wieczystej.

Kw (dziennik) – wnioski o wpisy w księdze wieczystej, wnioski o założenie księgi wieczystej oraz skargi na wpisy dokonane przez referendarzy sądowych i inne środki odwoławcze od dokonanych wpisów;
zawiadomienia:
- właściwego organu ewidencji gruntów i budynków o niezgodności danych z ewidencji z oznaczeniami nieruchomości w księdze wieczystej oraz wpisane z urzędu sprostowania oznaczenia nieruchomości

"Odp" (dziennik )- wnioski o wydanie odpisów dokumentów znajdujących się w aktach księgi wieczystej lub w zbiorze dokumentów; wnioski o wydanie zaświadczeń z ksiąg zamkniętych, które nie podlegały migracji oraz ksiąg dawnych; wnioski o wydanie wypisów aktów notarialnych; wnioski o wydanie odpisów ksiąg wieczystych przekazane przez ekspozyturę Centralnej Informacji.

 

5.Samodzielna Sekcja Administracyjna – do zakresu działania należą w szczególności:

1) sprawy kadrowe pracowników, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych dla innych organów;

2) sprawy socjalno-bytowe pracowników sądu rejonowego;

3) sprawy kuratorów społecznych;

4) sprawy wewnętrznej organizacji sądu, w tym sprawy ławników;

5) sprawy usprawnień organizacji i techniki pracy sekretariatów;

6) sporządzanie jednostkowych sprawozdań statystycznych o ewidencji spraw, wydanych orzeczeniach i przestępczości;

7) prowadzenia biura podawczego, biblioteki i ewidencji depozytów;

8) nadzór nad archiwum zakładowym;

9) prowadzenie sekretariatu prezesa(ów) sądu;

10) opracowywanie projektu budżetu sądu;

11) wykonywanie budżetu sądu;

12) kontrola przestrzegania zasad gospodarki finansowej, w tym gospodarowania mieniem Skarbu Państwa i dyscypliny finansów publicznych;

13) prowadzenie rachunkowości sądu;

14) sprawy zaopatrzenia sądu w sprzęt, urządzenia i materiały niezbędne do pracy sądu;

15) administrowanie nieruchomościami sądu;

16) sprawy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej sądu;

17) prowadzenie powielarni;

18) zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa obiektów sądowych;

 

6. Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej -kuratorzy zawodowi realizują określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym, związane z  wykonywaniem orzeczeń sądu. 

    W związku ze zmianą ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 112 poz. 769 z 2007 r.), która weszła wżycie z dniem 28 grudnia 2007 r.- przy Sądzie Rejonowym w Żninie jest rewir komorniczy - którego obszar właściwości jest obszarem właściwości Sądu Rejonowego Żninie i obejmuje gminy: Gąsawa, Janowiec Wlkp., Rogowo i Żnin.

 

Powiadom znajomego