W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Rejonowy
w Żninie
 http://www.bip.gov.pl/

Deklaracja dostępności

Sąd Rejonowy w Żninie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Sąd Rejonowy w Żninie .

Data publikacji strony internetowej: 2016-10-18.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-23.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-29.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Sąd Rejonowy w Żninie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie       z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych ( Dz.U.2023.82 )

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP – Sąd Rejonowy w Żninie.

Data publikacji strony internetowej : 2016-04-21.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-23

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych ( Dz.U.2023.82 ) z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Oświadczenie sporządzono dnia : 2021-02-03.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Sąd Rejonowy w Żninie.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 
Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Link do dokumentu z analizą o nadmiernym obciążeniu: http://stronka.pl

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-03.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Sąd Rejonowy w Żninie .

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Magdalena Purol. Kontakt: administracja@znin.sr.gov.pl, tel. 523033715. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Sąd Rejonowy w Żninie odpowiada Magdalena Purol, administracja@znin.sr.gov.pl, tel.523033715.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie)

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna

 Niniejsza stron zawiera najważniejsze informacje dotyczące obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Sądzie Rejonowym w Żninie, a także ułatwień dostępu do budynków Sądu dla osób z trudnościami w poruszaniu się, miejsc parkingowych, wind, toalet dostosowanych do potrzeb osób z dysfunkcjami.

Zgodnie z Regulaminem bezpieczeństwa i porządku w budynkach Sądu Rejonowego w Żninie zapewnia się wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

 W razie potrzeby większość spraw urzędowych w Sądzie można załatwić w towarzystwie oraz przy wsparciu wskazanych przez siebie osób trzecich ( powyżej 16 roku życia ).

Udział takich osób w czynnościach bezpośrednio związanych z toczącym się postępowaniem ( np. obecność na sali podczas rozprawy lub posiedzenia czy dostęp do informacji ze sprawy, w szczególności do akt sądowych ) możliwy jest  jednak wyłącznie za zgodą sędziego. Wnioski w takich sprawach powinny być kierowane drogą pisemną do wydziału, w którym toczy się prawa.

 W razie pytań lub wątpliwości prosimy o wcześniejszy kontakt z pracownikiem Biura Podawczego lub pracownikiem ochrony Sądu Rejonowego w Żninie, którzy pomogą w razie konieczności również poprzez odprowadzenie do odpowiednich pomieszczeń na terenie budynków Sądu.

 Kontakt z Biurem Podawczym:
tel. 52 3033712, adres e-mail administracja@znin.sr.gov.pl.

 Dostęp do budynków Sądu Rejonowego w Żninie dla osób z trudnościami w poruszaniu się.

 Miejsca parkingowe dedykowane dla osób niepełnosprawnych

 Aktualnie na parkingu Sądu Rejonowego w Żninie nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.  W razie potrzeby prosimy o kontakt z pracownikiem Biura Podawczego tel. 523033712.

Parking dla osób niepełnosprawnych znajduje się poza terenem należącym do sądu jednak w niewielkiej odległości przy ul. Sądowej po drugiej stronie ulicy - 1 miejsce parkingowe.

Budynek Sądu przy ul. Plac Wolności 17
Ze względu na zabytkowy charakter budynku należy liczyć się z występowaniem na jego terenie pewnych barier architektonicznych i ograniczeń technicznych. Za utrudnienia przepraszamy.

Przed wejściem do budynku znajdują się schody z balustradą. Dla osób z dysfunkcją ruchu przeznaczona jest platforma dla osób niepełnosprawnych, która znajduje się od strony parkingu. Potrzebę skorzystania z windy należy zgłosić u pracownika Biura Podawczego lub pracownika ochrony. tel. 523033712.

                                               Toalety

Toaleta znajduje się na parterze na końcu korytarza ( obok pokoju nr 2 )

 

Budynek przy ul. Sądowej 2

Ze względu na zabytkowy charakter budynku należy liczyć się z występowaniem na jego terenie pewnych barier architektonicznych i ograniczeń technicznych. Za utrudnienia przepraszamy.

W budynku nie ma platformy dla osób niepełnosprawnych ani przystosowanej toalety. 

W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z I Wydziałem Cywilnym, IV Wydziałem Ksiąg Wieczystych lub otrzymania wezwania na rozprawę lub posiedzenie na salę nr 11 prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem I Wydziału Cywilnego tel. 52 30 33 741 lub IV Wydziału Ksiąg Wieczystych tel. 52 30 33 742. Rozprawa lub posiedzenie w przypadku udziału osób z dysfunkcjami ruchowymi może zostać przeniesiona na salę rozpraw do budynku przy ul. Plac Wolności 17. Również w tym budynku po wcześniejszym uzgodnieniu można przeglądać akta a także uzyskać informacje w przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu.

Aplikacje mobilne

Informacja dla osób z dysfunkcjami słuchu
Realizując zapisy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się  uprzejmie informujemy, że w Sądzie Rejonowym w Żninie dostępne są  usługi wspierające komunikowanie się:
Poczta Elektroniczna,
Stanowisko w Biurze Podawczym wyposażone jest w pętlę indukcyjną dla osób posiadających aparaty słuchowe.


Aby skorzystać z usług Sądu Rejonowego w Żninie, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się ( świadczenia usług tłumacza PJM, SJM, SKOGN lub środków wspierających komunikowanie się ), należy co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem wypełnić formularz internetowy lub pobrać jego wersję w postaci dokumentu „doc” i po wypełnieniu odesłać jedną z wybranych metod:

-za pomocą poczty elektronicznej na adres : administracja@znin.sr.gov.pl,
-listownie na adres: Sąd Rejonowy w Żninie ul. Plac Wolności 17, 88-400 Żnin, z dopiskiem na kopercie „ Formularz zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN lub środków wspierających komunikowanie się „.

 Informacja dla osób z dysfunkcjami wzrokowymi
Wśród usług wspierających komunikowanie się zawartych w strukturze strony www.znin.sr.gov.pl znajdują się następujące udogodniania:

-wersja dla osób  słabowidzących,

-mechanizm zmiennej wielkości czcionki,

-nawigacja na portalu za pomocą klawiatury.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Magdalena Purol. Kontakt: administracja@znin.sr.gov.pl , tel. 523033715

Tą samą drogą można składać  wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz  składać żądania zapewnienia dostępności. 

Dodatkowe informacje

Powiadom znajomego